Thống kê tỷ lệ gọi

Chức năng này thống kê số cuộc gọi thành công, tổng số cuộc gọi, tỷ lệ gọi thành công và số phút trung bình cuộc gọi của các tài khoản. Thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập menu Báo cáo→ Tỷ lệ gọi

 

Bước 2: Chọn thời gian 

Bước 3: Chọn tên tài khoản 

Bước 4: Click 

Màn hình thống kê hiển thị như sau:

Gọi Ngay