Tạo tin nhắn mẫu

Bước 1: Truy cập Tin nhắn quảng cáo →Mẫu quảng cáo

Bước 2: Click 

Bước 3: Nhập các thông tin tiêu đề, Nội dung, mô tả cho tin nhắn

Bước 4: Chọn trạng thái:

– Nháp để lưu trên hệ thống sau có thể sửa và bổ xung nội dung

– Chờ Duyệt để gửi lên nhà mạng duyệt và sử dụng mẫu tin nhắn (sau 24 giờ mẫu tin nhắn sẽ được duyệt hoặc được thông báo lý do)

Bước 5: Click  để hoàn tất

Gọi Ngay