Lịch sử nhận phút gọi

Để theo dõi Lịch sử nhận phút gọi bạn truy cập: Quản lý tài chính→Lịch sử nhận phút gọi. Giao diện hiển thị như sau:

Gọi Ngay