Lịch sử chuyển phút gọi

Để theo dõi Lịch sử chuyển phút gọi, truy cập menu Quản lý tài chính→Lịch sử chuyển phút gọi. Giao diện hiển thị như sau:

Gọi Ngay