Chuyển phút gọi/tin nhắn từ tài khoản Admin đến tài khoản TeleSales/SMS Brandname

Chuyển phút gọi/tin nhắn cho các tài khoản TeleSales/SMS Brandname để có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin SMS Brand name

Bước 1: Truy cập menu Quản lý tài chính → Chuyển phút gọi – tin nhắn

Bước 2: Chọn Đến tài khoản là user telesaler bạn muốn chuyển

Bước 3: Hình thức chuyển chọn Phút gọi hoặc Tin nhắn

Bước 4: Số lượng số phút muốn chuyển hoặc số Tin nhắn

Bước 5: Nhập Mã xác nhận

Bước 6: Click để hoàn tất.

Gọi Ngay